Hệ thống thư viện Sách điện tử

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại

 • 34
  • Luật Khiếu nại hiện hành

  • Nhà xuất bản: Giáo dục
  • Năm xuất bản: 2019
  • Tác giả: VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH
  • Loại ấn phẩm: Sách
  • Hiện có: 1 cuốn sẵn sàng mượn
 • Giới thiệu sách

  Luật Khiếu nại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012.

  Luật gồm 8 chương, 70 điều, quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại; xử lý vi phạm.

  Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc./.

  Mở rộng

  Đang tải...

Trường Trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Địa chỉ: Đang cập nhật dữ liệu... Website: thptnguyenvanthoai-dn.thuvien.edu.vn  QR Code
Đang nghe bạn nói...